конкурси

Вакантни длъжности, обявени конкурси, бланки на молби, образци за участиеКонкурс за „чистач/прислужник” .

 

    С П И С Ъ К

   на крайното класиране
 
на кандидатите, явили се на конкурса проведен на 1 ЮНИ  2010 година  от  16.00 часа ,
в сградата на Съдебна палата-Ботевград, Съвещателна зала, 3 етаж,
 за заемане на длъжността  “чистач/прислужник” в Районен съд
гр.Ботевград 

 

 
 
Име, презиме и фамилия
 
Изисквания в обявата
 
Оценка
 
Класирана:
 
1.
 
Даниела Велчева Лашкова
 
 
Отговаря на изискванията
 
12 т.
 
На 1-во място
 
2.
 
 Лиляна Ангелова Вълчева
 
 
Отговаря на изискванията
 
13 т.
 
На 2-ро място

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ / Петя Стоянова-Районен съдия
 
         ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/  /Галина Василева-Административен секретар/
                              2. /п/  /Петър Петров-Управител съдебна сграда, той и огняр/

 

                                                 

Посещения:539996