Адм. секретар

 

1. Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда.

2. Организира воденето и съхраняването на служебните досиета;

3. Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия.

4. Контролира изработката и ползването на печатите, които се ползват в съда.

5. Раздава и контролира материалите, които се ползват от работещите в съда.

6. Приема и съхранява жалби на граждани, свързани с дейността на съда.

7. Поддържа библиотеката на съда;

6. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в следните папки:

     а) годишни доклади;
     б) статистически отчети;
     в) заповеди във връзка с административната дейност на съда;
     г) планове и проекти;
     д) писма на Висшия съдебен съвет (ВСС);
     е) писма и окръжни на Министерството на правосъдието;
     ж) материали по избора и работата на съдебните заседатели;
     з) протоколи от общите събрания;
     и) жалби, сигнали и предложения;

     к) други книжа;

7. Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени му от председателя на съда или от съдебния администратор.

Административният секретар подпомага съдебния администратор при изпълнение на функциите му.
Когато няма назначен съдебен администратор, функциите на последния се изпълняват от административния секретар.

Посещения:540059