Електронни свидетелства за съдимост

РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 ПРИЕМА плащания за ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, наложени от съда,
ГЛОБИ И ДЕПОЗИТИ за вещи лица чрез ПОС ТЕРМИНАЛИ
 

       С цел повишаване качеството на обслужване на гражданите и в изпълнение на разпоредбата на чл.4 ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, считано от 03.06.2013г. в Районен съд - Ботевград ще могат да бъдат извършвани картови плащания за държавни такси
по граждански, наказателни и изпълнителни дела, наложени със съдебни актове глоби, депозити за вещи лица, гаранции и суми по изпълнителни дела по разкритите - транзитна сметка /сметка за ДТ – BG58UBBS80023106033401/  и  сметка набирателна - G68UBBS80023300136138, чрез ПОС терминали. За плащанията чрез упоменатите устройства, гражданите не дължат такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси.
       Инсталираните в Районен съд - Ботевград ПОС терминали се намират в:
1/ служба  „Съдебно деловодство”,
2/ служба „Бюро „Съдимост” и Регистратура ” и
3/ служба деловодство на „Съдебно-изпълнителна служба”, находящи се на първи етаж от сградата на съда, като плащания се приемат чрез следните кредитни и дебитни банкови карти:
 
Øнационални дебитни карти Visa Electron, V PAY и Maestro
Øнационални кредитни карти Eurocard / MasterCard(ЕС / МС) и Visa .
 
Електронни свидетелства за съдимост
Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост  гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.
Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на лицето, за което се отнася.
За идентификация на лицето, електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност.

Повече информация за издаване на електронно свидетелство за съдимост може да намерите на страница на Министерство на правосъдието -  www.justice.government.bg/


Посещения:531682