konkurs DSI

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

О Б Я В Я В А

     Една свободна щатна бройка за длъжността “Държавен съдебен изпълнител” в РС-Ботевград, при условията на чл. 68, ал.1, т.4 от КТ.
     Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ.
Към молбите да се прилагат автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за психично здраве, документ за трудов, осигурителен и/или служебен стаж, декларация по чл. 162 от ЗСВ и нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността „Право“ и удостоверение за придобита юридическа правоспособност, както и декларация за несъвместимост и частни интереси по чл.12 от ЗПУКИ.
    Документи ще се приемат в 7-дневен срок от публикуване на обявата в местен вестник “Ботевградски вести плюс”, считано от 27.06.2017г., при Административния секретар на РС-Ботевград, стая № 313 от 09.00 ч. до 17.00 ч.
   За повече информация  и контакти: тел. 0723/69357. 


Посещения:539205