konkurs sekretar

 

ПРОТОКОЛИ и СПИСЪК  

на КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ

на кандидатите,

явили се на конкурс за длъжността 

 "СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК"

 ПРОТОКОЛ II етап.doc

 ПРОТОКОЛ И КРАЙНО КЛАСИРАНЕ.doc

 

 

 ПРОТОКОЛ И СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА "СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК.doc

 

С П И С Ъ К

на КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ

на кандидатите,

явили се на конкурс за длъжностите

 „Съдебен деловодител”

и

"Съдебен секретар"

СПИСЪК НА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КОНКУРСА "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ" .docx

 

  СПИСЪК НА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КОНКУРСА "СЪДЕБЕН СКРЕТАР".docx     

 

РАЙОНЕН СЪД - БОТЕВГРАД

ОБЯВЯВА

 конкурс за длъжността "съдебен помощник"

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС.docx

ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ - приложение1.doc

 АВТОБИОГРАФИЯ - приложение2.doc

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.340а, АЛ.1 ОТ ЗСВ - приложение3.docx

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА.pdf

ЕТИЧЕН КОДЕКС.pdf

 конкурс за длъжността

   "съдебен секретар"

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО КОНКУРС ЗА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР".pdf

 

 конкурс за длъжността

   "съдебен деловодител"

ЗАПОВЕД ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС.pdf

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ".doc 

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ".doc

 

РАЙОНЕН СЪД - БОТЕВГРАД

ОБЯВЯВА конкурс за длъжностите

 “съдебен секретар”   и   "съдебен деловодител"

 
За повече информация и контакти:
Административен секретар Галина Василева - тел. 0723 / 69 344,както и на интернет-страницата на Районен съд - Ботевград - http://www.rs-botevgrad.org. и обява в централен ежедневник
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ Районен съд-Ботевград-Ил. ЦВЕТКОВА

 

ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР.PDF

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР.pdf 

ЕТИЧЕН КОДЕКС.PDF

ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ.doc

 

ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИРНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ.PDF

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ.PDF

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ.PDF

ЕТИЧЕН КОДЕКС.pdf

ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ.doc


Посещения:539993