konkursch

 

 

СПИСЪК НА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЧИСТАЧ"

СПИСЪК.PDF

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА  КОНКУРСА  ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЧИСТАЧ"

СПИСЪК.PDF  

 

 

РАЙОНЕН СЪД - БОТЕВГРАД

  

  
Във връзка с писмо изх.№ 11-00-1158/15 от 14.08.2015г на Министерство на правосъдието и стартирала процедура за подбор на кандидат за “съдия по вписванията”, Районен съд-Ботевград
 
О Б Я В Я В А
 
Една свободна щатна бройка за длъжността “съдия по вписванията” при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от КТ.
Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ.
Необходими документи за кандидатстване: молба, автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за психично здраве, документи удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж, декларация по чл.162 от ЗСВ, нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността „Право” и удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Документи се подават в Регистратурата на РС-Ботевград в 7-дневен срок от публикуване на обявата в местен вестник – в-к „Балканец” бр. 31 (197), 21.08.2015г, стр.3.

За повече информация и контакти: тел. 0723/69 344. 

 

 

РАЙОНЕН СЪД - БОТЕВГРАД
 
ОБЯВЯВА конкурс за длъжността “чистач”
  
 
 
За повече информация и контакти:
Административен секретар Галина Василева - тел. 0723 / 69 344, на интернет-страницата на Районен съд - Ботевград - http://rs-botevgrad.org  и  на  стр. 10 във в-к „Телеграф” от дата: 06.08.2015г.
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ Районен съд-Ботевград-Ил. ЦВЕТКОВА

 ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РС-БОТЕВГРАД.doc
 
 
  ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ.doc
 
 
 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА.pdf
 
 
 
 ЕТИЧЕН КОДЕКС.PDF

 

 

 

                          


Посещения:540003