КОНКУРСИ

   

 

С П И С Ъ К
на КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ
на кандидатите за длъжността „ПРИЗОВКАР”
от проведен конкурс на 11.04.2014г
 
      Комисията по провеждане на конкурс за длъжността „призовкар" в Районен съд-Ботевград, след проведено събеседване с явилите се кандидати, взе следното решение:
 
I. Класира допуснатите кандидатите, както следва:
        На ПЪРВО място - ВЕРКА ИВАНОВА ИЛИЕВА с 21 точки
        На ВТОРО място - НИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА с 20 точки
       На ТРЕТО място - МАКСИМ ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ с 18 точки
 
II. В случай на отказ или невъзможност за встъпване в длъжност на лицето класирано на първо място, конкурсната комисия ОБЯВЯВА за резервен кандидата класиран на второ място: НИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА.
 
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Съдия: /п/ Петя СТОЯНОВА
 
ЧЛЕНОВЕ:
1. Административен секретар: /п/ Галина Василева
2. Системен администратор: /п/ Станислав Йотов
 
 
 
/Пълният текст на протокола с мотивите на комисията и представените молби с приложените към тях документи от кандидатите, се оставят на съхранение при Административния секретар на Районен съд-Ботевград - Галина Василева, стая 304/
 
Всеки кандидат може да получи обратно представените си документи, като представи молба при Административния секретар на Районен съд-Ботевград - Галина Василева, стая 304

 

 

 

 

С П И С Ъ К

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
до участие в конкурса за длъжността
„ПРИЗОВКАР” в РАЙОНЕН СЪД - БОТЕВГРАД
  

Име, презиме и фамилия
Заявление вх. №
1.
ВЕРКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
вх. № 2054/11.03.2014г.
2.
ТОШКО ПАВЛОВ АЛЕКСИЕВ
вх. № 2091/13.03.2014г.
3.
МАКСИМ ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ
вх. № 2120/14.03.2014г
4.
НОРА МАРГАРИТОВА КИРОВА
вх. № 2126/14.03.2014г
5.
КРИСТИЯН ИВАЙЛОВ ЙОТОВ
вх. № 2214/18.03.2014г
6.
НИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
вх. № 2244/19.03.2014г
7.
ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ МИЛЕВ
вх. № 2309/20.03.2014г
8.
БОРЯНА ЙОТОВА БОРИСОВА-ДИШАНСКА
вх. № 2319/21.03.2014г

 
 
ОБЯВЯВА на кандидатите, че втори етап на конкурса ще се проведе на 11 април  2014 г. от 09.30 часа в Съдебна палата – Ботевград.
 
 
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Районен съдия: ____________________
                                                                 /Петя СТОЯНОВА/
 
    ЧЛЕНОВЕ: 1. Административен секретар: ______________
                       /Галина Василева/
                           2. Системен администратор:_________________
                                                                /Станислав Йотов/

 

 

 

КОНКУРС за длъжността „призовкар” 

 

Заповед за провеждане на конкурс за длъжността "призовкар".doc

документи за кандидатстване.doc

етичен кодекс на съдебните служители.PDF

длъжностна характеристика.PDF

 

ВАЖНО!

  

    Източници за подготовка за втори етап, проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата за съответната длъжност – призовкар на допуснатите кандидати:
 
1/Нормативна уредба:
   Закон за съдебната власт
   Правилник за администрацията в съдилищата;
   ГПК – частта, касаеща връчването на призовки и съобщения
   НПК – частта, касаеща връчването на призовки и съобщения
 
2/ Етичен кодекс на съдебните служители
3/ Длъжностна характеристика
 

  С П И С Ъ К

на   крайното класиране

на  кандидатите за длъжността „съдебен архивар”
от проведен конкурс на 31.01.2014г. 

      Комисията по допускане на кандидати до конкурс и провеждане на конкурс за длъжността „съдебен архивар", взе следното решение след проведено събеседване с явилите се кандидати за заемане на длъжността „съдебен архивар" в Районен съд-Ботевград:
I. Класира допуснатите кандидатите, както следва:

        На ПЪРВО място - МАРИЯ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА с 67 точки

        На ВТОРО място -    ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ДОЛУТАРОВА с 54 точки

II. В случай на отказ или невъзможност за встъпване в длъжност на лицето класирано на първо място, конкурсната комисия ОБЯВЯВА за резервен кандидата класиран на второ място: Цветелина Иванова Долутарова.

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдия: /п/ Цветанка Гребенарова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Административен секретар: /п/ Галина Василева
                      2. Системен администратор: /п/ Станислав Йотов
                      3.  Съдебен деловодител: /п/ Венета Ботева
/Пълният текст на протокола с мотивите на комисията и представените молби с приложените към тях документи от кандидатите, се оставят на съхранение при Административния секретар на Районен съд-Ботевград - Галина Василева, стая 304/

 

 

С П И С Ъ К

 на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса
за длъжността „съдебен архивар”
код по НКП 44153002

І. ДОПУСНАТИ до участие във втори етап от конкурса кандидати:
     1. МАРИЯ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА, Заявление вх. № 24/02.01.2014г.
     2. ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ДОЛУТАРОВА, Заявление вх. № 442/17.01.2014 г

ІІ. НЕДОПУСНАТИ до участие във втори етап от конкурса кандидати, неизпълнили изискванията на т.VІІ - „Необходими документи”:
   1. МАЯ НАЙДЕНОВА ДРЕНСКА, с подадено заявление вх. № 9879/27.12.2013г.
      МОТИВИ - От необходимите документи липсват:
      1.1.Свидетелство за съдимост
      1.2. медицинско свидетелство за работа
      1.3. удостоверение от психиатричен кабинет
      1.4. мотивационно писмо
      1.5. Препоръка от предходни работодатели
   2. АНИТА ВЕСЕЛИНОВА БОСТАНДЖИЕВА, с подадено заявление вх. № 417/16.01.2014г
      МОТИВИ - От необходимите документи липсва:Препоръка от предходни работодатели

На основание чл.157, ал.7 от ПАРОАВАС недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до Административния ръководител-председател на Районен съд-Ботевград в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Жалбата не спира конкурсната процедура.

ІІІ. Втори и трети етап от конкурса ще се проведат на 31.01.2014г. от 09.30ч. в Съдебна палата-Ботевград, с допуснатите кандидати, съгласно заповед РД-14-352/21.12.2013г.

Списъкът е публикуван на интернет-страницата на съда и е поставен на таблото във фоайето на Районен съд-Ботевград на 22.01.2014г.

22 януари 2014 година, Ботевград

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
      ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдия - ЦВЕТАНКА ГРЕБЕНАРОВА
          ЧЛЕНОВЕ:  1. Административен секретар - ГАЛИНА ВАСИЛЕВА
                              2. Системен администратор - СТАНИСЛАВ ЙОТОВ
                              3. Съдебен деловодител- ВЕНЕТА БОТЕВА

 

 

 

 КОНКУРС за длъжността „съдебен архивар”

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН АРХИВАР".doc

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.doc 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.PDF

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА .PDF

 

 

ВАЖНО!

 

    Източници за подготовка за втори и трети етап, проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата за съответната длъжност – съдебен архивар, на допуснатите кандидати:

1/Нормативна уредба:
– Закон за съдебната власт и
– Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища


        2/ Етичен кодекс на съдебните служители


        3/ Длъжностна характеристика

 

 

 


Посещения:539994