Контакти

Адрес:
п.к. 2140, гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

e-mail: rajsud@abv.bg
e-mail за кореспонденция по дела :  rs_botevgrad@abv.bg
e-mail за ел.съобщения и призовки по ГПК :  rsbotevgrad@abv.bg

 Председател:
Недко Петров

Съдия по вписванията:
Радослава Цекова
тел.   (0723) 69 358
 
Административен секретар:
Галина Василева
тел./факс   (0723) 69 344
e-mail: gv.admsekretar@abv.bg

Главен Счетоводител :
Димитрина Върбанова
тел. (0723) 69 346
e-mail: rs_schet@abv.bg

Съдебен помощник :
Стела Христова
тел. (0723) 69 358

Съдебни Секретари:
Ива Тодорова
Християна Коцева
Таня Бончева
Маринела Йончовска
тел. (0723) 69 352

 
Деловодител  СИС:
Цветослава Димитрова
тел. (0723) 69 351
e-mail: dsi_botevgrad@abv.bg

Бюро съдимост:
Виолета Зенгинова
тел. (0723) 69 350
 
Системен администратор:
Станислав Йотов
тел. (0723) 69 357


Наказателно деловодство:
Даниела Димитрова
Малинка Тодорова

Гражданско деловодство:
Борислава Нанова
Полина Николова
тел./факс (0723) 69 349

 
Регистратура :
Инна Николова
тел. (0723) 69 353
 
Архивар:
Мария Петкова
 
Призовкари:
Павлинка Димитрова
Верка Илиева
 
Чистач:
Мая Дренска
 
Управител сгради :
Петър Петров
тел. (0723) 69 357


Посещения:543216