новини

                                             ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за проведен „Ден на отворените врати“ в РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД

    Районен съд-Ботевград активно взема участие в информационната кампания на ВСС „Ден на отворените врати“.
    През тази година събитието се състоя на 20.09.2019г. в Съдебна палата–Ботевград, където за поредна година отвори своите врати за граждани, журналисти и ученици, които имат интерес и желаят да се информират за дейността и функциите на съдебните институции в Република България.
    Инициативата се осъществи в рамките на работния ден от 9.00 до 17.00 часа при спазване на всички изисквания за достъп до сградата и правилата за вътрешен ред. Достъпът до сградата беше свободен и всички желаещи можеха да се запознаят с организацията на дейността на съда и с възможностите за предоставяне и ползване на съдебно-административни услуги.
    В една от залите на Съдебната палата-Ботевград  на учениците бе разяснена програмата за провеждането на мероприятието от Административния секретар на съда. Съдията по вписванията Радослава Цекова им разясни Правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала, естеството на правораздавателната дейност като цяло, организацията на работа и спецификата в дейността на органите на съдебната власт, бяха запознати с интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от този източник
      Провеждането на инициативата “Ден на отворени врати” продължи с изнасяне на лекция по конкретна тема, а именно „„Престъпления против народното здраве и околната среда – наркотици и техни аналози. Наказателно производство – досъдебна и съдебна фаза“.“, изнесена от държавен съдебен изпълнител Соня Геровска, По време на лекцията учениците зададоха множество въпроси свързани с броя дела образувани за наркотици, наложените наказания и др.
Учениците бяха поздравени от председателят на районния съд – съдия Недко Петров, който им обясни пътя по който минава едно дело от постъпването му в съда до решаването му, с работата на магистратите, с Конституцията на РБългария, със Закона за закрила на детето.
     Инициативата продължи с информационен тур в съдебната сграда на Съдебна палата-Ботевград, където учениците бяха запознати с работата на отделните служби, деловодства и регистратурата на съда, като посетиха  и съдебните зали, в които се разглеждат наказателни и граждански дела.
    Откритите дни в Районен съд-Ботевград са практика, която е създадена и утвърдена от ръководството на съда през 2013 година, съобразена с политиката на откритост и прозрачност в работата на съда, както и с цел повече млади хора от Ботевград и региона да получат основата на една добра правна грамотност.
Районен съд-Ботевград чрез инициативата „Ден на отворените врати“ цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.

                                                                  НЕДКО ПЕТРОВ,
                                            Административен ръководител -
                                            председател на Районен съд – Ботевград     

 

                            

 

 

 

 

 

 

Днес 16 април 2019г. честваме 140 години от създаването на Търновската конституция. Първата българска конституция е повод за национална гордост, защото тя въвежда принципите на модерната държава.Днес 16 април 2019г честваме 140 години от създаването на Търновската конституция. Първата българска конституция е повод за национална гордост, защото тя въвежда принципите на модерната държава.

    Учениците от ХІа клас при ПГТМ „Христо Ботев“ Ботевград проведоха час посветен на Деня на Конституцията в Районен съд - Ботевград. Проследиха промените в основния закон на България през годините. Запознаха се със създаването и развитието на  съдебните институции в нашия град Достигнаха до убеждението, че обществото ни винаги е имало нужда от права, които може да ни осигури върховенството на закона и конституцията на Република България.


                                                                                                   Мая ВЪРБАНОВА, 
                                                                  ПГТМ „Христо Ботев“ Ботевград

             

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА
УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
2019 година
    Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.
   Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две поощрителни награди – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.
В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХІІ-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.
   Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;
- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
- телефонен номер на училището;
- телефонен номер на участника;
- електронен адрес на училището;
- електронен адрес на участника.
   Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
- Обем: до три печатни страници формат А4;
- Разредка на редове и абзаци: 1,5;
- Подравняване: двустранно;
- Шрифт: Times New Roman;
- Размер на шрифта: 12;
   Критерии:
- Демонстриране на познания по темата;
- Теза, съответстваща на формулираната тема;
- Оригиналност и творчески подход;
- Недвусмислено изразяване на лична позиция;
- Удачно подбрани аргументи;
- Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
- Спазване на езиковите норми.
Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС.

 

 

 

 

 

 

Ден на отворените врати“

                                    в РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД

Днес, 28.09.2018г., Съдебна палата–Ботевград за поредна година отвори своите врати за граждани, журналисти и ученици, които имат интерес и желаят да се информират за дейността и функциите на съдебните институции в Република България. Достъпът до сградата беше свободен и всички желаещи можеха да се запознаят с организацията на дейността на съда и с възможностите за предоставяне и ползване на съдебно-административни услуги.

Към инициативата на Районен съд-Ботевград особено голям интерес проявиха младите хора. Специални гости в „Деня на отворените врати“ бяха група десетокласници от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ гр. Правец с ръководител Цветанка Георгиева-преподавател по философски дисциплини.
Учениците бяха поканени в една от съдебните зали на Съдебната палата където се разглеждат наказателни дела. Административният секретар на съда Галина Василева разясни на учениците програмата за провеждането на мероприятието, след което пристъпи към разясняване на естеството на правораздавателната дейност като цяло, организацията на работа и спецификата в дейността на органите на съдебната власт, значението на трите власти, функциите на съдилищата, Учениците бяха запознати с иНа основните права и задължения при посещение в Съдебната палата обърна внимание съдията по вписванията Радослава Цекова,  Радослава Цековапозна учениците и със ситуирането на участниците в съдебния процес в залата. Провеждането на инициативата “Ден на отворени врати” продължи с  конкретна тема, а именно „Престъпления против народното здраве и околната среда – наркотици и техни аналози. Наказателно производство–досъдебна и съдебна фаза“, изнесена от съдията по вписванията Радослава Цекова. В нея се разгледа понятието за „наркотик“, причините поради които хората го приемат и последствията от приема. Изготвянето на Постановление за образуване на досъдебно производство от прокурорът, след получаване сигнал за извършено престъпление, придружен с достатъчно данни за извършено престъпление. Внасяне на делото в съда с обвинителен акт, разглеждане на наказателното дело.
По време на лекцията учениците зададоха множество въпроси свързани с броя дела образувани за наркотици, наложените наказания и др.
        След нея учениците бяха поканени да разгледат сградата на Съдебната палата в Ботевград, където бяха запознати с работата на отделните служби, деловодства и регистратурата на съда, както и съдебните зали, в които се разглеждат граждански дела.
        в съдебната сграда на Съдебна палата-Ботевград продължи в Районна прокуратура-Ботевград, където учениците бяха запознати с функциите на прокуратурата от районен прокурор при Районна прокуратура-Ботевград Дарин Лаков.
 
Откритите дни в Районен съд-Ботевград са практика, която е създадена и утвърдена от ръководството на съда през 2013 година, съобразена с политиката на откритост и прозрачност в работата на съда, както и с цел повече млади хора от Ботевград и региона да получат основата на една добра правна грамотност.
Районен съд-Ботевград чрез инициативата „Ден на отворените врати“ цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.

 

                              

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ден на отворените врати“

в РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД

 
„Ден на отворените врати“ се проведе на 29.09.2017г.в Районен съд-Ботевград.
Откритите дни в Районен съд-Ботевград са практика, която е създадена и утвърдена от ръководството на съда през 2013 година, съобразена с политиката на откритост и прозрачност в работата на съда, както и с цел повече млади хора от Ботевград и региона да получат основата на една добра правна грамотност.
За провеждане на събитието бе създадена предварителна организация, като бе определен нарочен екип от съдията по вписванията Радослава Цекова и административния секретар Галина Василева, които да проведат информационната кампания, както и съдебни служители, които да осигурят разгласяване на инициативата и участието на представители на целеви групи.
        Достъпът до сградата беше свободен и всички желаещи можеха да се запознаят с организацията на дейността на съда и с възможностите за предоставяне и ползване на съдебно-административни услуги.

Към инициативата на Районен съд-Ботевград особено голям интерес проявиха младите хора. Основната целева група бяха ученици от 9 и 10 клас, наброяващи 40 души, от Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"–Ботевград, с професионално обучение по бизнес-администрация и икономическа информация и с ръководители Петя Михайлова и Евгения Банкова.

На участниците в събитието се проведе беседа относно естеството на правораздавателната дейност като цяло, организацията на работа и спецификата в дейността на органите на съдебната власт, значението на трите власти, функциите на съдилищата, какво представлява инстанционното производство, състезателното начало, равнопоставеността, правомощията на съдебните заседатели, особени правила за разглеждане на дела с непълнолетни. Бяха запознати с интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от този източник

Специално внимание се обърна на Правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.
Представени бяха видовете дела и участниците в тях, както и бе посочено, че всички административни актове подлежат на съдебен контрол, което е най-важната гаранция за защита на правата на гражданите. Обяснено бе как протича съдебно заседание, функцията на съдията, какви са ролите на участниците в съдебния процес; ежедневна дейност на магистратите и съдебните служители във връзка с образуваните дела от тяхното постъпване в служба „Регистратура“, разпределение посредством специализирания софтуер за случайно разпределение на делата, администрирането им и провеждане на открити съдебни заседания и какво трябва да се направи след като съдебното решение влезе в сила.
Изнесена бе лекция-беседа от съдията по вписванията Радослава Цекова посветена на наркотиците. В нея се разгледа понятието за „наркотик“, причините поради които хората го приемат, физическите, психическите и социалните последствия от приема на наркотиците, вредата от тях, както и бяха представени кратки статистически данни. След лекцията учениците зададоха множество въпроси свързани с броя дела образувани за наркотици, наложените наказания и др.

Информационният тур в съдебната сграда на Съдебна палата-Ботевград даде възможност на учениците непосредствено да се запознаят със структурата на съдебната власт, дейността на магистратите и на съдебната администрация – деловодство, регистратура, архив, съдебно-изпълнителна служба и бюро „Съдимост“, работни помещения – кабинети, съдебни зали, адвокатска стая.

               

 

 

 

 

 

Ha 13.07.2016 г. на Общо събрание на съдиите от PC-Ботевград, Цветан Христов Петков положи клетва и тържествено встъпи в длъжност „съдия” в Районен съд-Ботевград.

Със заповед на председателя на PC-Ботевград Илияна Цветкова, той бе определен за председател на 1 състав в Наказателно отделение.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести Цветан Христов Петков, прокурор в Районна прокуратура - Ботевград, на длъжността „съдия” в Районен съд -Ботевград, класиран в конкурса за преместване чрез събеседване за заемане на длъжността „съдия” в районните съдилища, обявен с решение на ВСС по Протокол №27/21.05.2015 г.

 

           

 

Ученици от ПМГ проведоха открит урок по химия в Съдебната палата
 
Учениците от 11 „в“ клас на ПМГ „Акад.проф. д-р Асен Златаров“ проведоха открит урок по химия под формата на ролева игра в Съдебната палата в Ботевград. Специален съд на поколенията по дело: „Ролята на измамните блаженства“ бе името на ролевата игра.
Гости на днешната изява бяха: старши експерт по природни науки и екология в РИО София регион Илонка Ценкова, директорът на гимназията Даниела Колева, Венета Терзийска, главен учител в ПМГ и класен ръководител на 11 „в“ клас, учители по природни науки от училищата в общината и представители на гражданското общество в лицето на учениците от 11 „в“ клас на ПМГ.
Учениците изпълняваха роля на адвокати, прокурори, съдия и съдебни заседатели. Ролята на съдия изпълняваше Стоян Клюнков, който даде ход на делото. Той обяви, че на съдебното заседание се явяват страни, както следва: подсъдими: Алкохол, Тютюн и Наркотични вещества, прокурори и адвокати на подсъдимите, съдебни заседатели и представители на гражданското общество. 
Съдия Клюнков откри заседанието. Съдът тряваше да реши кой е отговорен и има ли нарушения срещу човечеството и природата при използване на някои химични вещества, считани за блаженства при разрешаване на някои лични проблеми.
Първият подсъдим бе Алкохолът. Прокурорът в лицето на Маргарита Николова имаше за задача да запознае присъстващите с обвиненията срещу Алкохолът, както и да се аргументира. В обвиненията си тя подчерта, че алкохолът има негативно влияние върху човешкия организъм и, че той е причина за различни болести - предизвиква забавени реакции, дехидратация и др. Тя представи доказателства пред съда.
Защитата в лицето на адвокат Станислава Михайлова обори казаното, като твърденията, които изложи бяха, че приемането на алкохол в малки количества не е опасен за здравето на хората.
Следващият подсъдим бе Тютюнът. Даниела Милчева в лицето на прокурор изложи своето обвинение. Според нея тютюнът убива повече от половината от хората, които пушат. Тя бе подготвила и статистика, която показва, че най-много пушачи има в Гърция- 42%, а след нея е България с 32%. Тя показа и едноминутно клипче за вредата от цигарите.
Защитата в лицето на адв. Мария Димитрова оспори казаното, като обясни, че пушенето действа успокояващо, както и че 10 цигари на ден не вредят на здравето.
Последният подсъдим бе Наркотикът. В лицето на прокурор бе Владислав Гетов, който изложи обвиненията си. Той обясни защо наркотични вещества, като хероин, кокаин и амфетамин са вредни за хората.
Адвокатът в лицето на Ангел Ангелов пледира казаното и показа как изглеждат някои от наркотичните вещества.
Съдът прие за установено, че всеки ден, всеки час ние унищожаваме себе си. В интерес на цялото човечество е да бъдат разрешени въпросите, засягащи правилното използване  на химичните вещества, така че да не вредят на нас и на природата. Съдията предложи съдът да вземе следното решение: да се работи отговорно за повишаване знанията на младото поколение, за влиянието на алкохола, тютюна и наркотичните вещества. Така приключи съдебното заседание.
            Радка Гетова, учител по химия, благодари на учениците за сериозната подготовка и отношение, с което са подходили при изпълнението на тази задача.
Старши експерт по природни науки и екология Илонка Ценкова поздрави учениците и подчерта, че е възхитена от подготовката на златаровци.

Директорът на училището Даниела Колева и класният ръководител на 11 „в“ клас Венета Терзийска също отправиха своите поздравления.

 

         

 

 

Ha 03 юни 2016г, за поредна година, в Съдебна палата-Ботевград се проведе „Ден на отворените врати”

Инициативата е на Висшия съдебен съвет, част от дейностите по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и има за цел да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система.

В деня на отворените врати беше дадена възможност на желаещите да се запознаят е работата на службите в съда, да разгледат съдебните зали, да присъстват на провежданите съдебни заседания.

Ученици от XII клас от ПГТМ „Христо Ботев”, Ботевград откликнаха на поканата и посетиха „Деня на отворените врати” в Съдебна палата-Ботевград.

Съдия Яна Николова запозна учениците със структурата на съдебната система, протичането на съдебния процес отделно по наказателни и граждански дела, работата на съдията, разясни накратко и как се става съдебен заседател, начина на избор и определянето им за участие в съдебен състав.

В рамките на инициативата се проведе и информационна обиколка в сградата на съда, в която Административния секретар на съда Галина Василева запозна учениците със структурата на съдебната администрация, организацията на работа на службите в съда и функциите им, вътрешноорганизационната дейност на съда - деловодство, регистратура, съдебни зали, като при посещението си в съдебните зали (граждански и наказателни) специално внимание се обърна на Правилата за посещение и поведение по време на съдебно заседание в съдебна зала, какви дела се разглеждат в съда, като им показа някои от тях.

След информационната обиколка на службите на съда, учениците посетиха и Районна прокуратура-Ботевград, която подкрепи инициативата.

Районен прокурор Дарин Лаков запозна учениците е работата на прокурора и службите в Районната прокуратура, с което се продължи инициативата и се постигна целта на мероприятието - повишаване на правната култура на младите хора, постигане на по-голяма информираност и запознаване с дейността и организацията на работа на органите на съдебната власт, а именно: Районен съд-Ботевград и Районна прокуратура- Ботевград.

Срещата бе проведена в присъствието на старши учител от ПГТМ „Христо Ботев” Галина Димитрова.

                             

 

 

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

 

Информационният тур в съдебната сграда на Съдебна палата-Ботевград даде възможност на учениците непосредствено да се запознаят със структурата на съдебната власт, дейността на магистратите и на съдебната администрация – деловодство, регистратура, архив, съдебно-изпълнителна служба и бюро „Съдимост“, работни помещения – кабинети, съдебни зали, адвокатска стая.
Информационната кампания „Ден на отворените врати“ е сред основните комуникационни дейности инициирани и развити от ВСС в периода 2012–2017 г., получили широка подкрепа от органите на съдебната власт в Република България, заложени като основна дейност в дългосрочната цел „Повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт“.
 
 
Информационният тур в съдебната сграда на Съдебна палата-Ботевград даде възможност на учениците непосредствено да се запознаят със структурата на съдебната власт, дейността на магистратите и на съдебната администрация – деловодство, регистратура, архив, съдебно-изпълнителна служба и бюро „Съдимост“, работни помещения – кабинети, съдебни зали, адвокатска стая.
Информационната кампания „Ден на отворените врати“ е сред основните комуникационни дейности инициирани и развити от ВСС в периода 2012–2017 г., получили широка подкрепа от органите на съдебната власт в Република България, заложени като основна дейност в дългосрочната цел „Повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт“.
 

 

 РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА
УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
2019 година
Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

 

Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две поощрителни награди – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.
В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХІІ-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.
Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;
- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
- телефонен номер на училището;
- телефонен номер на участника;
- електронен адрес на училището;
- електронен адрес на участника.
Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
- Обем: до три печатни страници формат А4;
- Разредка на редове и абзаци: 1,5;
- Подравняване: двустранно;
- Шрифт: Times New Roman;
- Размер на шрифта: 12;
Критерии:
- Демонстриране на познания по темата;
- Теза, съответстваща на формулираната тема;
- Оригиналност и творчески подход;
- Недвусмислено изразяване на лична позиция;
- Удачно подбрани аргументи;
- Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
- Спазване на езиковите норми.
Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС.
         На 30.01.2015г се проведе годишно отчетно събрание на РАЙОНЕН СЪД - БОТЕВГРАД за отчитане дейността на съда през 2014 г., което бе докладвано от Председателя на РС- Ботевград Илияна ЦВЕТКОВА.
  На събранието присъстваха съдии и съдебни служители. Председателят на Районен съд-Ботевград представи резюме на годишния отчетен доклад за работата на съда през 2014 година с данни за броя на постъпилите и свършените дела в законоустановените срокове.
   В правораздавателната дейност на съда бе констатирана нормална натовареност и през 2014г. за съдиите и съдебните служители, с оглед броя на постъпилите за разглеждане през годината дела, сравнени с постъплението на дела през миналите години. В доклада се отчетоха изключително добри резултати за срочност и качество на разглежданите дела и изписвани съдебни актове през отчетната година.
   Продължена е утвърдената практика на съда да се анализират от гражданските и наказателните съдии актове, постановени от по-горните инстанции по жалби срещу постановените от съда актове, да се дискутира приложението на материалните и процесуални закони и да се обсъждат текущи въпроси във връзка с работата на съда.
   Висока е и оценката на ръководството на съда за дейността и на съдебните служители през 2014г. Отчетено бе и оптимизиране в организацията на работа в съда, като продължи прилагането на политиката на ръководството за осигуряване на взаимна заменяемост на съдебните служители, както и полагане на усилия за намирането на най-подходящите кадрови решения и осъществяване на дейността при условията на взаимопомощ и екипност.
   В заключение Председателят на съда подчерта, че дейността на съда през отчетния период е била насочена към изпълнение на стратегическите цели, залегнали в Стратегическия план за дейността на съда-постигане на ефективно, качествено и достъпно правосъдие, развитие на човешките ресурси на съда, способни да разработват и прилагат националните и европейски стандарти, прозрачност и отчетност в работата на съда-гаранция за обществено доверие, борба с корупцията и противодействие на конфликта на интереси.
     Отчетното събрание бе закрито от Председателя на съда, който поздрави колегите си и съдебните служители за постигнатите високи резултати и ефективност на правораздаването, като и за тяхната активност и инициативност през отчетната 2014г.
 

  

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

      Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д - Б О Т Е В Г Р А Д

 

 

На 09 май 2014 г. от 10.00 до 16.00 часа Районен съд-Ботевград и Районна прокуратура-Ботевград организираха съвместно ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ.
 
СЪДЕБНА ПАЛАТА-Ботевградосигури свободен достъп на граждани, за да се запознаят с организацията на работа в Районния съд и Районната прокуратура.
В Деня на отворени врати граждани, представители на адвокатурата, на неправителствени организации и колеги от други окръжни съдилища посетиха съда и прокуратурата и се запознаха с тяхната структурата, със същността и организацията на работата на съдиите, прокурорите и съдебните служители, с възможностите за предоставяне и ползване на съдебно-административни услуги.
Към инициативата особено голям интерес проявиха младите хора. В инициативата участваха група ученици с ръководител г-жа Мая Върбанова от ПГТМ „Христо Ботев” Ботевград. Те се срещнаха с Административният ръководител и председател на Районен съд-Ботевград Илияна Цветкова и екипа за „провеждане на откритите дни” - съдия по вписванията Радослава Цекова, прокурор Цветан Петков и административния секретар на съда Галина Василева.
Административният ръководител и председател на Районен съд-Ботевград Илияна Цветкова им поднесе лекция по правно ограмотяване и повишаване доверието на младите хора към съдебната система. Съдията по вписванията Радослава Цекова изнесе лекция по проблема с наркотиците и наркоманиите. Прокурор Цветан Петков от Районна прокуратура-Ботевград запозна учениците с престъплението наркотици, преследването му и как то води до извършване на други деяния.

Председателят на съда-Илияна Цветкова демонстрира пред учениците как става разпределението на съдебни дела от специален софтуер, който работи от години в Районен съд-Ботевград, като обясни, че програмата е качена единствено на компютъра на председателя на съда и преди самото разпределение в програмата се задават типа и входящия номер на делото, след което автоматично излиза името на съдията-докладчик по него. На протокола са отбелязани дата и час на издаване. Разпределението се извършва в присъствието на служителя от Регистратурата.

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители на съда от екипа за „провеждане на откритите дни” - Съдия по вписванията Радослава Цекова и Административния секретар на съда Галина Василева организираха за посетителите „разходка” из съда с посещение на съдебни зали, кабинети на съдии и административния секретар на съда, регистратура и деловодство и обясниха достъпа до полезна информация и ползването на електронни услуги от интернет страницата на съда. Те бяха запознати и с Правилата за посещение в съда и присъствието в съдебна зала.

По време на „разходката” екипът за „провеждане на откритите дни” отговори на многобройните въпроси на учениците.

Денят на отворени врати е насочен към популяризиране дейността на съда, повишаване правната култура на гражданите, както и изграждане на доверие в работата на съдебната система.

 

 

 
                           РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД
П О З Д Р А В Я В А
ВСИЧКИ ЮРИСТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
 
ПО СЛУЧАЙ 16 АПРИЛ – ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК

НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИСТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ЗДРАВЕ, ЛИЧНО ЩАСТИЕ, ЕНЕРГИЯ, АМБИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!
 
 
                ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на всички!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д - Б О Т Е В Г Р А Д

 

             

     „Мениджър за един ден” е най-дългоочакваното и популярно от всички събития на Джуниър Ачиийвмънт България. Тази година инициативата ще се проведе на 12 март 2014 г.

      "Мениджър за един ден" промотира метода на учене чрез практика и насърчава връзката между бизнеса и образованието. Това е и най-директнитя подход на Джуниър Ачийвмънт България за среща на младите хора с реалния бизнес.

       Всяка година над 1000 ученици и студенти в цялата страна имат възможността да тестват своите умения и планират кариерното си развитие. Те прекарват един ден във водещи български и международни компании и учат директно от топ мениджърите им. Въпреки че са заедно само един ден, много от младежите и техните домакини продължават да поддържат връзка и след това. Предложения за стажове или работа са често срещана практика към добре представилите се младежи.

       Зад този незабравим ден стоят месеци подготовка от страна на Джуниър Ачийвмънт и техните партньори. Уебсайтът на фондацията има част, посветена на „Мениджър за един ден”, която работи в продължение на повече от месец и приема заявките за участие на младежи под формата на CV, мотивационно писмо и посочване на желана сфера за еднодневен стаж. Организациите и компаниите домакини получават достъп до базата данни от кандидати, за да изберат един или повече младежи, които да станат част от техния екип за един ден.

     Реалната среща на хора от бизнеса с избраните от тях младежи става сутринта на церемонията по откриване на „Мениджър за един ден”. След това те прекарват работния ден заедно (участват в конференции, бизнес преговори, оперативки и др.) и се връщат на същото място вечерта за церемонията по закриване.   

   РАЙОНЕН СЪД–БОТЕВГРАД за четвърта поредна година ще се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт БългарияМениджър за един дени на 12 март 2014г. ще отвори вратите си за младото поколение, за да предаде своите умения и опит в администрирането и правораздаването на ученици от Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец  /УКТЦ/ и ученици от Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Хр. Ботев” - Ботевград.

Възпитаниците ще влязат за няколко часа в ролята на административни ръководители на институцията и ще заемат позициите: Председател на съда и  Административен секретар, както и позициите на съдебни деловодители и съдебни секретари.

Председателят „за един ден” на съда ще разпредели новопостъпилите дела по съдии на принципа на случайния подбор в 10:00 ч., в кабинет 305 - на Административния ръководител-председател на Районен съд –Ботевград.

      Инициативата има за цел да срещне днешните управленски и бизнес лидери с техните млади последователи и предоставя възможност за обмяна на идеи и опит в рамките на един реален работен ден.

 Организирането на “Мениджър за един ден” е в пълен синхрон с образователната политика, провеждана от Европейския Съюз – образованието да бъде все повече с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

                                Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д - Б О Т Е В Г Р А Д

 
                           Програма „Мениджър за един ден" 2014 г.
 09.30 ч. – 09.45 ч. - Откриване „Мениджър за един ден" 2014 г
09.50 ч. – 12.00 ч. - Работна среща и запознаване с екипа на институцията;
12.00 – 13.00 ч. - Почивка
13.00 ч. – 15.30 ч.  -  Изпълнение на възложена задача; Представяне на резултата от възложената задача;
15.30 ч. – 16.00 ч.  -  Връчване на сертификатите от Административния ръководител-председател на Районен съд-Ботевград и Административния секретар на „Мениджърите за един ден”.

Закриване на инициативата „Мениджър за един ден" 2014 г.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Районен съд–Ботевград за трета поредна година ще се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България “Мениджър за един ден”.

 
На 28 март 2013г. Районен съд – Ботевград ще отвори вратите си за младото поколение и ще предаде своите умения и опит в администрирането и правораздаването.
Районният съд ще бъде домакин на ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици „Ал. Константинов” гр. Правец, ученици от Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец /УКТЦ/ и ученици от Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Хр. Ботев” - Ботевград.
Възпитаниците ще влязат за няколко часа в ролята на административни ръководители на институцията и ще заемат позициите: Председател на съда и Административен секретар, както и позициите на съдебни деловодители и съдебни секретари.
Председателят „за един ден” на съда ще разпредели новопостъпилите дела по съдии на принципа на случайния подбор в 10:30 ч., в кабинет 305 - на Административния ръководител-председател на Районен съд –Ботевград.
     "Мениджър за един ден" е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. Тя се провежда за 12-та поредна година в България. Мисията на организаторите – „Джуниър Ачийвмънт” - е да подготвят младите хора за успешното им реализиране на все по-конкурентния пазар на труда и превръщането им във финансово грамотни и социално отговорни бизнес лидери. В деня, в който се реализира инициативата, ученици от цялата страна ще имат възможност да съпреживеят един реален работен ден на представители на бизнес средите, държавните институции и неправителствените организации.
Инициативата "Мениджър за един ден" се провежда ежегодно и в над 100 държави по целия свят. В нея винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Тези лидери дават начало на професионалната реализация на хиляди ученици по целия свят, а в замяна получават удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Инициативата е предназначена за ученици от края на гимназиалния курс и за студенти от първите години на университета - 16-23 годишни.
      Инициативатаима за цел да срещне днешните управленски и бизнес лидери с техните млади последователи и предоставя възможност за обмяна на идеи и опит в рамките на един реален работен ден.
 Организирането на “Мениджър за един ден” е в пълен синхрон с образователната политика, провеждана от Европейския Съюз – образованието да бъде все повече с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

 

 

                Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д - Б О Т Е В Г Р А Д
 
 
 
 
 
 
      Програма „Мениджър за един ден" 2013 г.
 
 
09.30 ч. – 10.30 ч. - Откриване „Мениджър за един ден" 2013 г
10.30 ч. – 12.00 ч. - Работна среща и запознаване с екипа на институцията;
12.00 – 13.00 ч. - Почивка
13.00 ч. – 15.30 ч.  -  Изпълнение на възложена задача; Представяне на резултата от възложената задача;
15.30 ч. – 16.00 ч.  -  Връчване на сертификатите от Административния ръководител-председател на Районен съд-Ботевград и Административния секретар на „Мениджърите за един ден”.
Закриване на инициативата „Мениджър за един ден" 2013 г.

 

 

                                   Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д - Б О Т Е В Г Р А Д

 

 

           На 01.02.2013 г. в Районен съд-Ботевград се проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.
Инициативата е на Висшия съдебен съвет във връзка с реализиране на Годишната програма за дейността на ВСС и има за цел да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система.
Граждани и журналисти имаха възможност да видят отблизо работата на Районен съд-Ботевград в днешния ден на отворени врати.
Достъпът до Съдебната палата беше свободен и всички желаещи можеха да се запознаят с организацията на дейността на съда и съдебните служители, със съдебни процедури, с работата и функциите на съдебните служби.

Председателят на съда-Илияна Цветкова, демонстрира пред журналисти как става разпределението на съдебни дела от специален софтуер, който работи от години в Районен съд-Ботевград, като обясни, че програмата е качена единствено на компютъра на председателя на съда и преди самото разпределение в програмата се задават типа и входящия номер на делото, след което автоматично излиза името на съдията-докладчик по него. На протокола са отбелязани дата и час на издаване.

 

                                                

 

Тази първа проява е началото на поредица от Дни на отворените врати, които Ръководството на Районен съд-Ботевград има желанието да провежда и занапред, с цел подобряване на откритостта и прозрачността в работата на съда.

      „МЕНИДЖЪР  ЗА  ЕДИН ДЕН”  В   РАЙОНЕН  СЪД – БОТЕВГРАД

 
    На 19 март 2012 г. ръководството на Районен съд–Ботевград за втори пореден път се включи  в националната инициатива  - “МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” на фондация Джуниър Ачийвмънт България, под патронажа на Министъра на финансите на Република България.
 
   В проявата взеха участие осем ученици – трима от ГПЧЕ „Ал. Константинов” гр. Правец, двама от Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец /УКТЦ/ и трима от Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Хр. Ботев”-Ботевград.
Инициативата продължи през целия ден. Тя бе тържествено открита в съвещателната зала на Районния съд от Административния ръководител-председател на съда Илияна Цветкова и Административния секретар на съда Галина Василева.
   Съдия Цветкова приветства присъстващите мениджъри и след краткото взаимно представяне, средношколците бяха запознати със структурата и дейността на институцията.
   В обявения час-10.30 Председателят на съда Илияна Цветкова помогна  на „Председателите за един ден” да направят разпределение на постъпилите до този момент дела.
   През този 1 ден младите мениджъри видяха как работи съдебната система и се запознаха с различните дейности в Районен съд–Ботевград – от постъпването и регистрирането на исковата молба в съда до постановяване на окончателния съдебен акт, издаване на свидетелства за съдимост и организационната дейност.
   Мениджърите за един ден подписаха договори за обучение по инициативата, а в края на деня получиха и своите сертификати, лично подписани и връчени от Административния ръководител-председател на Районен съд–Ботевград Илияна Цветкова,  която изрази надеждата, че с проведената инициатива се е постигнала и една от поставените цели пред съда, а именно популяризиране дейността и прозрачността в правораздаването на Районен съд-Ботевград сред обществеността.
 
   Ръководството на Районен съд-Ботевград се включи в националната инициатива  - “МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” на фондация Джуниър Ачийвмънт България с идеята, че такива инициативи дават тласък на младите хора като им помагат не само да осъзнаят стойността на своите идеи, но и мотивация да действат по реализацията им и с надеждата да им помогне да направят своя успешен бъдещ избор.

 

.

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д – Б О Т Е В Г Р А Д

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

На 19.03.2011 г. от 11,00 часа в сградата на съда ще се проведе информационна среща по проект „Правосъдие близо до хората”, с дневен ред:
          1. Откриване на информационната среща от местния организатор – приветства гостите и представя дневния ред.
          2. Защо работим заедно – какво очакваме от проекта? – Председателя на РС.
          3. Представяне на тенденциите за 2010 г на Районен съд Ботевград – Председателя на РС.
          4. Представяне на проект „Правосъдие близо до хората” - презентация.
          5. Представяне на Системата за гражданско наблюдение на съда от ръководителя на проекта – участници и критериите за подбор на делата за наблюдение.
          6. Добри практики и ефект от гражданското наблюдение върху наблюдаваните съдилища – механизми за мултиплициране и как се представят пред широката общественост.
          7. Коментари и дискусия за дейността на съдебната институция – отговор на въпросите от ръководителя на проекта.
          8. Обратна връзка – дискусия, коментари, мнения.
          9. Закриване на срещата.
 
Целта на срещата е представяне на системата за гражданско наблюдение на съда, на опита на местно, регионално и национално ниво и на механизмите за мултиплициране на добрите практики.

 

 

 

 

Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д – Б О Т Е В Г Р А Д

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

 

Гражданско наблюдение по проект „ Правосъдие близо до хората”  започва в Районен съд - Ботевград от  01.02.2011 година.
 
Районен съд - Ботевград сключи споразумение за сътрудничество по проект „Правосъдие близо до хората”. Проектът се осъществява от Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда, реализира се с подкрепа на Висш съдебен съвет и е финансиран  от Фондация „Америка за България”. Продължителността му е 18 месеца, в рамките на които ще бъде осъществено гражданско наблюдение на съдебните процеси в 20 съдилища в Северна България. 
 
В рамките на три месеца граждански наблюдатели ще следят точно зададени параметри за правилно прилагане на наблюдавани специфични закони и кодекси, за работата на съдебната администрация, развитието на съдебните процеси, тяхната бързина, ефективност, прозрачност и безпристрастност.

Обект на наблюдение ще бъдат  новоприети и изменени закони /Граждански процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс, Закон за съдебната власт, Закон за закрила на детето, Закон за защита на домашното насилие, Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Кодекс на етично поведение на българските магистрати/, както и достъпа на уязвими групи до правосъдие. 

Уязвимите групи, чиито достъп до правосъдие се наблюдават са: жертви на физическо или психическо насилие, лица с трайно или временно физическо или психическо увреждане, социално слаби лица, лица от етнически малцинства, малолетни и непълнолетни лица. Избрани са най-рисковите групи лица, който все още имат неспособност да се адаптират към съвременните условия. Те са страни по съдебни дела или ползватели на услуги, предоставяни от съдебната система и често са изправени пред риск за труден достъп до правосъдие.

Основна функция на гражданският наблюдател е да присъства на заседанията по съдебни дела, като осъществява гражданско наблюдение и контрол върху дейността на съда, чрез наблюдение на дела, в които поне една от страните е представител на уязвима група, като попълва в карта за наблюдение своите впечатления след всяко заседание.

При всяко съдебно заседание наблюдателите ще попълват стриктно карта за наблюдение, като освен своето наблюдение ще посочват мнение на гражданите относно достъп, качество и удовлетвореност от съдебните услуги. Събраните в картите за наблюдение данни, ще бъдат анализирани от експерти в едномесечни и тримесечни доклади, в които ще са обобщавани впечатленията на гражданските наблюдатели и ще са направени препоръки за оптимизиране дейността на съдебната институция.

 

Наблюдателите ще изготвят независими и обективни доклади, които ще бъдат предоставяни на Висш съдебен съвет и съдебната система. В тях ще се посочва мнението на гражданите /потребителите/  по въпроси като достъп, качество и удовлетвореност  от съдебните услуги. Направените в докладите изводи  ще бъдат обсъдени във всеки отделен съд с цел предприемане на мерки за подобряване на работата и ускоряване на реформата в съдебната система

 

 Целта на проекта е утвърждаване на върховенството на закона и подкрепа за съдебната реформа на местно ниво чрез повишаване на обществената информираност и засилване на общественото доверие в съда. 

 

 

           

 

 

 

 

Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д - Б О Т Е В Г Р А Д

 

 

 

                  

 

                        

             

 

РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД

 

           РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД
 
 
П О З Д Р А В Я В А
ВСИЧКИ ЮРИСТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
 
ПО СЛУЧАЙ 16 АПРИЛ – ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК

НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИСТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

 
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ЗДРАВЕ, ЛИЧНО ЩАСТИЕ, ЕНЕРГИЯ, АМБИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!
 
 

                ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на всички!

 

 

 

  П О З Д Р А В Я В А
ВСИЧКИ ЮРИСТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
 
ПО СЛУЧАЙ 16 АПРИЛ – ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК

НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИСТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ЗДРАВЕ, ЛИЧНО ЩАСТИЕ, ЕНЕРГИЯ, АМБИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!
 
 
                ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на всички!

 


Посещения:539212