съобщение 11

 

 

                                                                                    Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
      Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д – Б О Т Е В Г Р А Д
Гр. Ботевград                                                                                                                               тел. /факс/ 0723 / 69 344
ул. “Свобода” № 3 Б                                                                                                                    e-mail: rajsud@abv.bg

 

 

Днес, 24 януари 2015 година положиха клетва новоизбраните СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ при Районен съд-Ботевград. Пред Общото събрание на съдиите те се заклеха да прилагат Конституцията и законите, като изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение.

Те бяха приветствани от председателя на съда Илияна Цветкова, която призова новите съдебни заседатели да осъзнаят високата отговорност на това, в което се заклеха. „Отговорността на съдебния заседател е не по-малка от тази на съдията“, акцентира тя и ги покани добросъвестно да изпълняват задълженията си като представители на обществото в съда.
 След церемонията по полагане на клетвата, новите съдебни заседатели потвърдиха ангажиментите си с подписване на клетвен лист.
За мандат 2015 – 2019 година за съдебния район на Районен съд-Ботевград са избрани 39 съдебни заседатели. Съгласно Закона за съдебната власт кандидатурите им са предложени от Общинските съвети на Община Ботевград - 26 човека и от Общинския съвет на Община Правец 13 човека.
Съдебният заседател е дееспособен български гражданин, навършил 21 години,         но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан. Най-младият съдебен заседател е роден през 1990 г., а най-възрастния е роден през 1950г. Голяма част от новоизбраните съдебни заседатели са с педагогическа квалификация, каквото изискване поставя Законът за съдебната власт..
Само в определени от закон дела, в състава на съда участват и съдебни заседатели /преимуществено по наказателни дела от общ характер първа инстанция/. Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от  съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година. Те участват в съдебните състави, като имат еднакви права и задължения със съдиите.
Съдебните заседатели гласуваха тричленен Съвет на съдебните заседатели за Община Ботевград и тричленен Съвет на съдебните заседатели за Община Правец, който ще ги представлява пред ръководството на институцията.

Назначаването им по делата става, както при магистратите, чрез случаен избор от електронна система за случайно разпределение на делата. За положения труд получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт.


Посещения:540007