vacantion

 

                                             Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д - Б О Т Е В Г Р А Д
 

                                                         З А П О В Е Д

                                                                                         № РД-12 - 183

                                                                            гр. Ботевград, 01 юли 2019г.
 
 ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА - Административен ръководител-председател на РС-Ботевград в изпълнение на правомощията по чл.80, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт във връзка с организацията на работата на Районен съд-Ботевград за срока на съдебната ваканция от 15.07.2019 год. до 01.09.2019г. /чл.329 ЗСВ/
 
                                                    Н А Р Е Ж Д А М:
 1/ За периода на съдебната ваканция от 15 юли до 01 септември 2019г. в Районен съд–Ботевград да се насрочват и разглеждат в закрити, съответно открити съдебни заседания, съобразно законовите разпоредби на чл.329 (3) ЗСВ, следните съдебни производства:
    1.1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;
    1.2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
    1.3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
    1.4. дела по Закона за защита от домашното насилие;
    1.5. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;
    1.6. други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.
 2/ Образуваните съдебни дела на посочените правни основания се разпределят между районните съдии, които не са в платен годишен отпуск или отпуск поради временна нетрудоспособност.
 3/ За периода на съдебната ваканция делата се образуват от Председателя, а в негово отсъствие от изпълняващия длъжността Председател, съгласно издадена заповед, които определят съдията-докладчик чрез системата за електронно разпределение на делата на принципа на случайния избор.
 4/ Извън делата по точка първа всички съдии от Районен съд – Ботевград, които не са в отпуск, участват при случайния избор на съдия-докладчик по наказателни и граждански дела.
 5/ За периода на съдебната ваканция, дежурният съдия може да придвижва молби по дела, по които съдията-докладчик е в отпуск, само ако те не касаят предмета на делото, както и редовността на съответната жалба.
 6/ По време на цялата съдебна ваканция в служба „Деловодство” да бъде осигурен необходимия брой служители, с оглед бързо и качествено обслужване на граждани и организации.
   7/ Съдиите от  Районен съд – Ботевград излизат в отпуск след предварително съгласуван график и след изготвяне на съдебните актове, предадени в служба „Деловодство” (чл.337 ЗСВ).
 
   Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от Районен съд – Ботевград за сведение и изпълнение, както и да бъде качена в сайта на съда.               
 
 
                                       
                                                                            Илияна ЦВЕТКОВА - Административен ръководител
                                                                            Председател РС Ботевград:   /п/

Посещения:540034